BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4220/TCHQ /KTTT
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Máy tính Vĩnh Xuân
(39 Trần Quốc Toản - Hà Nội)
- Cục Hải quan Hải Phòng

Trả lời công văn số 89/CV-XNK ngày 4 tháng 7 năm 2003 của Công ty máy tính Vĩnh Xuân về việc tính thuế GTGT đối với máy tính và cụm linh kiện máy tính. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

- Căn cứ công văn số 4862/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 10 năm 2000 của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số thiết bị máy tính.

Mặt hàng: máy in Laser đen trắng dùng cho máy vi tính thuộc nhóm 8741, có mức thuế suất thuế GTGT 5% (năm phần trăm), mặt hàng Faxmodem thuộc nhóm 8517, có mức thuế suất thuế GTGT 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty biết và làm việc với Cục hải quan thành phố Hải Phòng để thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thành Đức