VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 2915/NHNN-TD ngày 26 tháng 4 năm 2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại, căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 6956/BTC-TCNH ngày 27 tháng 5 năm 2014), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3243/BKHĐT-TCTT ngày 26 tháng 5 năm 2014), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 1420/NHPT-BL ngày 16 tháng 5 năm 2014), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Các Bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam khẩn trương rà soát, đánh giá việc triển khai chính sách bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại, đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2014.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; TGĐ cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng