ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4224/UB-VX
Về thực hiện cơ chế phối hợp quản lý tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2004

Kính gửi :

- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Tài chính
- Sở Ngoại vụ
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.

Xét đề nghị của Liên Hiệp các Tổ chứcHữu nghị thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và Sở Tài chính tại cuộchọp ngày 11 tháng 6 năm 2004 về cơ chế phối hợp tiếp nhận, quản lý các chươngtrình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài ;

Căn cứ Nghị định số 124/2004/NĐ-CPngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngânsách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh ; Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụngviện trợ phi Chính phủ nước ngoài ; Thông tư số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 6năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định số64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ; Thông tư số 70/2001/TT-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quảnlý Tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại ; ủy ban nhân dânthành phố chỉ đạo thực hiện như sau :

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thànhphố chịu trách nhiệm làm đầu mối và quản lý tổng hợp chung tình hình tiếp nhận,sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố theo định kỳ 6 tháng và1 năm, trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét, báo cáo các Bộ Ngành Trung ươngđể theo dõi và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Phân công các Sở ngành thành phốcó nhiệm vụ phối hợp quản lý các chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nướcngoài như sau :

2.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư :

- Chịu trách nhiệm phối hợp cùng vớicác cơ quan liên quan hướng dẫn các đơn vị cơ sở xây dựng các chương trình, dựán để vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Thẩm định và tổng hợp ý kiến củacác cơ quan liên quan đề xuất trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệtcác chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại không phụ thuộc vào quy mô việntrợ. Riêng các khoản viện trợ liên quan đến tôn giáo, quốc phòng, an ninh, Sở Kếhoạch và Đầu tư đầu tư thẩm định, trình ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Liên Hiệpcác Tổ chức Hữu nghị thành phố và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra tìnhhình tiếp nhận quản lý thực hiện, chuẩn bị nội dung báo cáo và tài liệu phục vụcác cuộc hội nghị, giao ban định kỳ 6 tháng, 1 năm của thành phố để tổng hợp phântích và đánh giá sử dụng hiệu quả các khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài củathành phố theo định kỳ 6 tháng, năm trình ủy ban nhân dân thành phố để báo cáoThủ tướng Chính phủ và các Bộ Ngành Trung ương theo quy định ; trình ủy bannhân dân xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố hoặc kiến nghị Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định những vấn đề vượt thẩm quyền.

2.2. Sở Tài chính :

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lýhướng dẫn các đơn vị cơ sở tiếp nhận quản lý, sử dụng các khoản viện trợ theochương trình dự án và phi dự án.

- Tổng hợp các khoản viện trợ theochương trình dự án và phi dự án ; tham gia cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổnghợp chung tình hình quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài theo địnhkỳ 6 tháng, năm của thành phố, trình ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướngChính phủ và các Bộ Ngành Trung ương theo quy định.

- Thực hiện ghi thu, ghi chi ngânsách các khoản viện trợ theo chương trình dự án và phi dự án theo các quy địnhhiện hành.

2.3. Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghịthành phố :

- Chịu trách nhiệm chính trong côngtác quan hệ và vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ thành phốvà các cơ quan liên quan tổ chức vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoàitrên cơ sở các lĩnh vực, định hướng ưu tiên và chính sách đối ngoại chung.

- Tham gia thẩm định (chủ yếu làcung cấp thông tin và nhận xét về các mặt hoạt động của bên tài trợ…) cácchương trình, dự án và các khoản viện trợ phi dự án.

- Thông báo với Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài chính về tình hình vận động viện trợ phi Chính phủ 6 tháng và 1 nămđể Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp chung, báo cáo ủy ban nhândân thành phố.

2.4. Sở Ngoại vụ thành phố :

- Phối hợp với các cơ quan liên quantrong công tác vận động và tranh thủ viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp với Liên Hiệp các Tổ chứcHữu nghị thành phố trong công tác kêu gọi cứu trợ khẩn cấp đã có địa chỉ cụ thểnêu tại Khoản 2c, Điều 6 của quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủnước ngoài.

2.5. ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam thành phố : Chịu trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, phân phối sử dụng các khoảnviện trợ khẩn cấp, có địa chỉ cụ thể nêu tại Khoản 2c, Điều 6 của Quy chế quảnlý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, Thủ trưởng các Sở Ngành có liên quan cầnbáo cáo kịp thời để ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết./.

Nơi nhận :
- Thường trực thành ủy
Thường trực HĐND.TP
TTUB : CT, các PCT
Các Đoàn thể thành phố
- Các Sở Ngành thành phố
UBND các quận- huyện
VPHĐ-UB : CPVP
Các tổ NCTH
- Lưu (VX/LC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Tài