BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4227/BTP-TCTHA
Về thực hiện Thông tư phân cấp, Thông tư Mã số ngạch và một số vấn đề về tổ chức cán bộ THADS

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng,
- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản cóliên quan, vừa qua Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BTPngày 11 tháng 10 năm 2010 quy định về phân cấp quản lý công chức cơ quan quảnlý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Thôngtư số 17/2010/TT-BTP ); Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2010/TT-BNVngày 28 tháng 10 năm 2010 quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch côngchức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Thông tưsố 10/2010/TT-BNV ) Đây là những văn bản quan trọng có liên quan đến tổ chức,cán bộ của ngành Thi hành án dân sự. Để thuận lợi cho quá trình triển khai thựchiện, Bộ Tư pháp yêu cầu các đồng chí lưu ý và khẩn trương triển khai thực hiệnmột số nội dung sau đây:

1. Về triển khai thực hiện Thông tư phân cấp quản lýcán bộ

Thông tư số 17/2010/TT-BTP đã xác định rõ nguyên tắc, cấp nào quản lý cán bộ thì chịu trách nhiệm toàn diện đối với đốitượng quản lý đó từ tuyển dụng, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luânchuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, trừ một số ngạch công chức, Bộtrưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ quản lý mộtsố khâu trong công tác cán bộ, các nhiệm vụ còn lại do Cục trưởng Cục Thi hànhán dân sự cấp tỉnh thực hiện. Vì vậy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnhcần nghiên cứu để thực hiện, bảo đảm đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục quy địnhcủa pháp luật.

Đối với một số trình tự thủ tục đặc thù liên quan đếnquản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành Thi hành án dân sự, trước mắt tiếptục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BTP ngày 26 tháng 9 năm2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thihành án dân sự địa phương trừ trường hợp pháp luật cán bộ, công chức và pháp luậtvề thi hành án dân sự có quy định khác.

2. Về triển khai bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy địnhmới

2.1. Rà soát, đề nghị bổ nhiệm lại Chấp hành viêntheo quy định mới:

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Luật Thihành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chínhphủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP) và tiêu chuẩn đối với từngngạch Chấp hành viên quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNV Cục trưởng CụcThi hành án dân sự cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng tổchức rà soát, nhận xét, đánh giá lại lần cuối và có văn bản đề nghị chính thứcviệc bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên đối với từng trường hợp cụ thể. Đây là mộtcông việc quan trọng, liên quan đến quyền lợi ích của Chấp hành viên, đồng thờicó liên quan đến việc thực hiện quy định mới của Luật Thi hành án dân sự nên việcrà soát, nhận xét, đánh giá và đề nghị bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên mới phải bảođảm dân chủ, khách quan theo các bước:

a) Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện:

+ Chấp hành viên làm Bản tự kiểm điểm nhận xét đánhgiá quá trình công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm gần nhất (theomẫu đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ Chấp hành viên), tự đề xuất việc bổ nhiệm ngạchChấp hành viên tương ứng theo quy định.

+ Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức nhận xét đánhgiá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng đáp ứng nhiệm vụ và đề xuất việc bổnhiệm ngạch Chấp hành viên mới đối với từng Chấp hành viên. Thành phần tham gianhận xét, đánh giá có Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên của đơn vị.

+ Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá, Chi Cục trưởngChi cục Thi hành án dân sự có văn bản gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đềxuất bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên (kèm theo Bản tự kiểm điểm của Chấp hànhviên; Biên bản nhận xét, đánh giá của Chi cục).

b) Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh:

+ Chấp hành viên làm Bản tự kiểm điểm nhận xét đánhgiá quá trình công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm gần nhất (theomẫu đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ Chấp hành viên), tự đề xuất việc bổ nhiệm ngạchChấp hành viên tương ứng theo quy định.

+ Để bảo đảm dân chủ và khách quan, Cục trưởng CụcThi hành án dân sự cần lập Hội đồng nhận xét, đánh giá và đề xuất việc bổ nhiệmvào ngạch Chấp hành viên mới đối với Chấp hành viên của các Chi cục Thi hành ándân sự cấp huyện trực thuộc và của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Hội đồng có từ05 - 07 thành viên (đối với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Thành phốHồ Chí Minh có thể có 09 thành viên), do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự làmChủ tịch. Các thành viên khác gồm có: Phó Cục trưởng, Đại diện cấp uỷ, TrưởngPhòng Tổ chức cán bộ (hoặc Chánh văn phòng đối với những nơi chưa có Phòng Tổchức cán bộ riêng), Trưởng Phòng nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Trưởng phòngkiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Căn cứ đề xuất của Hội đồng, Cục trưởng Cục Thihành án dân sự cấp tỉnh xem xét, có văn bản đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viêntheo ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viêncao cấp theo quy định. Trường hợp, ý kiến của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sựkhác ý kiến của Hội đồng thì Cục trưởng vẫn có quyền đề nghị hoặc không đề nghịbổ nhiệm Chấp hành viên nhưng phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về đề xuấtcủa mình.

Do thời gian gấp nên các địa phương cần khẩn trươngtriển khai thực hiện và gửi kết quả về Tổng cục Thi hành án dân sự, chậm nhấtlà ngày 20/12/2010. Hồ sơ gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự gồm có:

- Bản tự kiểm điểm nhận xét đánh giá của Chấp hànhviên;

- Biên bản nhận xét, đánh giá của Chi cục, của CụcThi hành án dân sự;

- Biên bản họp Hội đồng nhận xét, đánh giá và đề xuấtbổ nhiệm ngạch Chấp hành viên mới;

- Công văn đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dânsự cấp tỉnh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của Chấp hành viên.

- Đối với những trường hợp trước đây là Chấp hànhviên cấp tỉnh, do yêu cầu tổ chức cán bộ đã điều động và xếp lương Chấp hànhviên cấp huyện thì cần phải báo cáo cụ thể và gửi kèm quyết định xếp lương Chấphành viên cấp tỉnh trước khi chuyển xếp vào ngạch Chấp hành viên cấp huyện.

- Đối với những trường hợp Thủ trưởng, Phó Thủ trưởngcơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, có đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệmvào ngạch Chấp hành viên Trung cấp theo quy định tại Nghị định số74/2009/NĐ-CP nhưng do yêu cầu tổ chức đã điều động về Cục Thi hành án dân sựcấp tỉnh và vẫn giữ ngạch Chấp hành viên cấp huyện thì cần báo cáo và đề xuất cụthể việc bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên theo quy định mới.

c) Đối với Chấp hành viên cấp quân khu: việc rà soát,nhận xét, đánh giá và đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên thuộc các Phòng Thi hànhán quân khu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

2.2. Bổ nhiệm ngạch Thư ký thi hành án và Thư kýtrung cấp thi hành án:

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí công tác của từngđơn vị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm Thư ký thihành án.

Việc bổ nhiệm ngạch Thư ký thi hành án, Thư ký trungcấp thi hành án phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tưsố 10/2010/TT-BNV và số lượng không được vượt quá tổng số Chấp hành viên và Thẩmtra viên của đơn vị đó. Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Cụctrưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh thực hiện rà soát cán bộ, xác định rõ vịtrí công tác, nhu cầu bổ nhiệm Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành áncủa từng đơn vị. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm ngạch Thư ký thi hành án, Thư kýtrung cấp thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 13/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng vàquản lý công chức.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2011.

3. Việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

Những địa phương Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán củacác cơ quan thi hành án dân sự tuy vẫn còn trong nhiệm kỳ nhưng chưa bổ nhiệm lạicho phù hợp với tên gọi của đơn vị mới thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấptỉnh cần chỉ đạo, tổ chức rà soát và đề nghị bổ nhiệm lại.

Căn cứ thẩm quyền đã được phân cấp, Cục trưởng CụcThi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, giao Phụtrách kế toán của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2010.

Đối với Kế toán trưởng và Phụ trách kế toán Cục Thihành án dân sự cấp tỉnh, đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thực hiệnxong việc rà soát và gửi văn bản đề nghị về Tổng cục Thi hành án dân sự.

Hồ sơ gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự gồm có:

+ Bản tự kiểm điểm, đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệmvụ Kế toán thời gian qua;

+ Nhận xét đánh giá của Lãnh đạo Cục Thi hành án dânsự;

+ Các văn bằng chứng chỉ của Kế toán trưởng, Phụtrách kế toán.

Thời gian hoàn thành và gửi về Tổng cục Thi hành ándân sự chậm nhất là ngày 20/12/2010.

4. Việc đánh giá công chức

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh chỉ đạocác đơn vị trực thuộc tổ chức họp để phổ biến đến toàn thể công chức đơnvị nội dung Quyết định số 286-QĐ-TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Bộ Chính trị(khoa X) về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức.

Căn cứ quy định nêu trên của Đảng và quy định của Nghịđịnh số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyểndụng, sử dụng và quản lý công chức, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnhtổ chức triển khai việc đánh giá cán bộ công chức và gửi kết quả về Tổng cụcThi hành án dân sự (đối với những trường hợp thuộc diện quản lý của Bộ trưởng BộTư pháp).

Thời gian hoàn thành (năm 2010) trước ngày 31 tháng12 năm 2010. Từ năm 2011 trở đi, việc đánh giá công chức thực hiện theo đúngquy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủquy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5. Việc ra quyết định hưởng phụ cấp thâm niên

Căn cứ đề nghị của các địa phương, Bộ Tư pháp đã ràsoát, gửi Bộ Tài chính thẩm định, cấp kinh phí. Bộ Tư pháp uỷ quyền Cục trưởngCục Thi hành án dân sự cấp tỉnh ra quyết định cho công chức (kể cả những trườnghợp đã nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, nghỉ theo diện tinh giản biên chế) hưởng chế độthâm niên trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành ándân sự. Đồng thời giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phối hợp với các cơquan có liên quan ở địa phương để giải quyết các chế độ chính sách có liên quantheo đúng quy định của pháp luật.

6. Về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệmtheo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổibổ sung Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướngChính phủ về trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên(trong đó có liên quan chặt chẽ tới việc áp dụng quy định mới về các ngạch Chấphành viên và việc bổ sung ngạch Thư ký thi hành án), sau khi thống nhất với BộNội vụ và Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnhtổ chức tổng kết 05 năm việc thực hiện Quyết định nêu trên. Việc tổng kết đượcthực hiện thông qua hình thức tổng kết bằng văn bản theo các tiêu chí và nộidung gửi kèm Công văn này. Kết quả tổng kết gửi về Tổng cục Thi hành án dân sựtrước ngày 31/12/2010.

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp,yêu cầu các đồng chí triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục THADS (để thực hiện);
- Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Tổng cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chính