BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4227/TCT-VP
V/v: thực hiện NQ số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 5473/VPCP-CN ngày 27/9/2007 của Văn Phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghịquyết số 32/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp báchnhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Để thực hiện tốt Nghị quyếtvà chỉ đạo của Chính phủ góp phần hạn chế thương vong, chấn thương sọ não dotai nạn giao thông gây ra, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt vàtuyên truyền các chủ trương, giải pháp cấp bách về kiềm chế gia tăng và đẩy lùitai nạn giao thông đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quanđơn vị mình;

2. Vận động cán bộ, đảngviên, công chức, viên chức trong đơn vị gương mẫu thực hiện việc đội mũ bảohiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy không phân biệt loại đường bộ;

3. Cán bộ, công chức, viênchức cơ quan thuế các cấp gương mẫu thực hiện và vận động mọi người cùng chấphành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đội mũ bảohiểm khi đi mô tô, xe máy, không cho con em mình đi xe máy khi chưa đủ tuổi quyđịnh, không có giấy phép lái xe;

4. Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 15/12/2007, nếu cán bộ, công chức, viênchức thuộc cơ quan thuế không thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thôngmà bị cơ quan chức năng xử phạt, thông báo về cơ quan đơn vị thì Thủ trưởng cơquan Thuế các cấp xử lý kỷ luật nghiêm túc đối với cá nhân bằng hình thức khôngxét thi đua, khen thưởng năm đó.

Tổng cục Thuế đề nghị Cụctrưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn trên phối hợp vớicấp Uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể quần,chúng trong đơn vị tổ chức triển khaithực hiện và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục (qua Ban Tuyên truyền -thi đua) ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Bộ (để báo cáo);
- Các Ban, đơn vị thuộc TCT;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, VP.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vũ