TNG CỤC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42275/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết kế công nghiệphóa chất(Địa chỉ: Số 21APh Cát Linh, P. Cát Linh, Q. Đng Đa, TP Hà Nội)
MST: 0100103520

Trả lời công văn số 172/CTTK-TCKT ngày 25/5/2015 của Công tycổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị địnhsố 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ, quy định về lập hóa đơn:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn:

a) T chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ đượclập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tạiThông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bánhàng hóa, dịch vụ”

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thànhviệc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khicung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”

“Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểmnghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắpđặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần thiết kếcông nghiệp hóa chất (gọi tắt là CECO) là nhà thầu phụ thực hiện một phầncông việc cho nhà thầu chính (Liên danh TKHC-WMHK). Theo hp đồng tổng thầu quy định, nhà thầuchính phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng,tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phầnviệc do Nhà thầu phụ thực hiện, thì nhà thầu phụ CECO phải lập hóa đơn và giaocho nhà thầu chính khi hoàn thành các công việc được giao không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời Công ty cổ phnthiết kế công nghiệp hóa chất đượcbiết.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Pháp chế;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn