TNG CỤC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42277/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bịvà Công nghệ
(Đ/c: tầng 15 tòa nhà 444 Hoàng Hoa Thám – p Thụy Khuê - Q Tây Hồ - Hà Nội)
MST: 0102615919

Trả lời công văn s 43/TBCN ngày 21/04/2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị và Côngnghệ hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn ckhoản 10 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCH ViệtNam thông qua ngày 23/06/2014 giithích một số từ ngữ:

“10. Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hànghóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khu ra nước ngoài hoặc nhập khu vào Việt Nam.”

- Căn cứ khoản 1, 2 Điu 88 Nghị định số 08/2015/NĐ -CP ngày 21/01/2015của Chính phủ quy địnhchi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hi quan, kiểm tra, giám sát, kiểmsoát hải quan, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào và đưa ra kho ngoại quan:

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan,chủ hàng hoặc người được chủ hàng y quyền phải làm thủ tục nhập khongoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vàonội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyềnphải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quảnlý kho ngoại quan. Trường hợp nhập khẩu vàothị trường Việt Nam thì phải làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa nhập khẩu từ nưc ngoài theo loại hình nhập khẩutương ứng; thời điểm nhập khẩu thực tế hàng hóa là thời điểm cơ quan hải quanxác nhận hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan.”

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 103/2014/TT-BTCngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cánhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, quy địnhvề đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu:

“2. T chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hóa cho tổ chức, cánhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam dưới các hình thức:

- Giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam: ngườibán chịu mọi trách nhiệm, Chi phí rủi ro liên quan đến hàng hóa cho đến điểmgiao hàng tại cửa khẩu Việt Nam; người mua chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quan đến việc nhậnhàng, chuyên chở hàng từ cửa khẩu Việt Nam(kể cả trường hợp giao hàng tại cửa khẩu Việt Nam có kèm điều khoản bảo hành là trách nhiệm và nghĩa vụ của ngườibán).”

Căn cứ Hợp đồng mua bán số SA152003700 ngày 27/02/2015 ký giữa Công ty CP thiết bị Côngnghiệp và công nghệ Machinco (nay là Công ty CP XNK thiết bị và Công nghệ) vàCông ty Toyota Tsusho Asia Pacific Pte., Ltd.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP XNK thiết bịvà Công nghệ ký hp đồng mua hàngvới khách hàng nước ngoài có điều kiện giao hàng DAT Kho ngoại quan Vietrans HảiPhòng (Incoterms 2010), Công ty chịu mọi trách nhiệm, chi phí, rủi ro liên quanđến việc nhận hàng, chuyên chở hàng từ kho ngoại quan Vietrans Hải Phòng thìkhách hàng nước ngoài thuộc đối tượng không áp dụng thuế nhà thầu theo hướng dẫntại khoản 2 Điều 2 Chương I Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP XNK thiết bị và Công nghệ được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
P Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn