BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4228/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện Thông báo 197/TB-BCT .

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương

Thực hiện Thông báo số 197/TB-BCT ngày 06/5/2011 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của Hải quan địa phương về việc doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bán sản phẩm (mỹ phẩm) do DNCX sản xuất cho doanh nghiệp nội địa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 và Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ thì hàng hóa do DNCX sản xuất bán vào thị trường nội địa phải làm thủ tục hải quan và tuân thủ các quy định đối với hàng hóa nhập khẩu.

>> Xem thêm:  Đi sang tên xe máy bị công an tịch thu do số máy xe bị đục thì phải làm sao ?

Tuy nhiên, Thông báo số 197/TB-BCT và các văn bản hướng dẫn liên quan của Bộ Công Thương chưa quy định rõ trường hợp DNCX bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất (mỹ phẩm, rượu, điện thoại di động) vào thị trường nội địa có thuộc đối tượng áp dụng Thông báo 197/TB-BCT hay không? Nếu thuộc đối tượng áp dụng thì về hồ sơ nhập khẩu và cửa khẩu nhập khẩu thực hiện như thế nào?

Do vậy, để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến về vấn đề trên.

Tổng cục Hải quan trân trọng sự phối hợp của Quý Vụ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đồng Nai (để theo dõi);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc mua xe ở tỉnh khác ? Mẫu hợp đồng mua bán ô tô, xe máy