BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4229 TCHQ/KTSTQ
V/v truy thu những mặt hàng đã xây dựng giá tính thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

:

Trả lời công văn số 912 CHQ/KTTQ ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu về việc truy thu những mặt hàng đã xây dựng giá tính thuế phát hiện có gian lận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định “không áp dụng hồi tố đối với các lô hàng nhập khẩu trước đó” được hiểu là tại thời điểm làm thủ tục hải quan, căn cứ các tiêu chí về xây dựng giá tính thuế nhập khẩu cho mặt hàng nhập khẩu, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục sẽ áp một mức giá nhập khẩu cho lô hàng. Việc áp mức giá này sẽ được báo cáo lên Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý Chi cục Hải quan đó. Trên có sở báo cáo của các Chi cục Hải quan, và Căn cứ các tiêu chí khác theo quy định, Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ ra quyết định bổ sung giá tính thuế, quyết định điều chỉnh giá tính thuế mặt hàng này để áp dụng trên phạm vi toàn Cục Hải quan, và có hiệu lực sau 03 ngày kể từ ngày ký theo đúng quy định tại điểm 2.2 phần C công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan. Những lô hàng đã được thông qua trước đó sẽ không áp dụng mức giá bổ sung này, và vẫn áp mức giá tính thuế tại thời điểm làm thủ tục hải quan do Chi cục Hải quan xây dựng.

Như vậy, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày hàng hoá được thông quan theo quy định của pháp luật, nếu qua công tác kiểm tra sau thông quan, cơ quan Hải quan xác định được sự gian lận về giá của lô hàng này thì sẽ tiến hành xử phạt và truy theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường