BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 423/BXD-VLXD
V/v: Trả lời về các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 6424/UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thoả thuận các khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của tỉnh Lâm Đồng. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1- Các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo nội dung công văn 6424/UBND ngày 22/12/2005 của tỉnh Lâm Đồng được xác định khi chưa có Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. Nay Nghị định thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản đã được ban hành, đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào Điều 20, Điều 21 của Nghị định để nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa việc xác định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản cho phù hợp ;

2- Khi gửi tài liệu các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia, gồm bảng tổng hợp xác định vị trí, diện tích, toạ độ của khu vực phải có bản đồ thể hiện kèm theo ( tại công văn số 6424/UBND ngày 22/12/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Xây dựng không có bản đồ thể hiện các khu vực nêu trên);

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các Sở, ban ngành thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, VLXD,L4

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)




Tống Văn Nga