THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 423/TTg-QHQT
V/v sửa đổi Hiệp định tín dụng Dự án cấp nước đô thị Việt Nam với WB

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét kiến nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại công văn số 1532/NHNN-HTQT ngày 02 tháng 3 năm 2010 về việcsửa đổi Hiệp định Tín dụng Phát triển của Dự án “Phát triển Cấp nước Đô thịViệt Nam” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Phê duyệt nội dung sửa đổi Hiệpđịnh Tín dụng Phát triển (Cr.4028-VN) trong khuôn khổ Dự án “Phát triển Cấpnước Đô thị Việt Nam” như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại vănbản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Namtiến hành thủ tục sửa đổi Hiệp định nói trên với WB theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Xây dựng phối hợp vớicác tỉnh thực hiện dự án có kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh tốc độ giải ngânnguồn vốn WB theo các nội dung được sửa đổi.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải