BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4230/LĐTBXH-BHXH
V/v Giải quyết chế độ BHXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Công đoàn Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam

Trả lời công văn số 178/VP-CĐTCT ngày 4 tháng 10 năm 2004 của Công đoàn Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam hỏi về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ, người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng nếu nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong 20 năm đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại.

Do vậy, nếu người lao động đủ điều kiện nêu trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ và đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Công đoàn Tổng Công ty hoá chất biết và giải thích cho người lao động để thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Đỗ Nhật Tân