VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4234/VPCP-KTN
V/v quản lý cấp phép khoáng sản chì kẽm tại tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh YênBái (công văn số 515/UBND-TNMT ngày 25 tháng 3 năm 2011), ý kiến các Bộ: CôngThương (công văn số 3916/BCT-CNNg ngày 4 tháng 5 năm 2011), Tài nguyên và Môitrường (công văn số 1971/BTNMT-ĐCKS ngày 3 tháng 6 năm 2011) về việc quản lýcấp phép khoáng sản chì kẽm tại tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân tỉnhYên Bái quản lý, cấp phép khai thác điểm quặng chì kẽm trên diện tích 9ha,thuộc xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái lựachọn doanh nghiệp có năng lực tiến hành đánh giá bổ sung làm rõ quy mô phân bốkhoáng sản chì kẽm để lập dự án khai thác chế biến hợp lý; có các biện phápkiểm soát, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (13).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý