BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4235/LĐTBXH-LĐTL
V/v Chế độ trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

Trả lời công vănsố 1065/LĐTL-TĐTBXH ngày 28/9/2010 của quý Sở về chế độ thôi việc đối với ngườilao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy địnhtại điểm b, khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động, người lao động đã đóng bảo hiểmxã hội 20 năm trở lên chưa đủ điều kiện về tuổi đời nhưng ít nhất đã đủ 50 tuổiđối với nam, 45 tuổi đối với nữ mà bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lênthì được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng.

Theo quy định tạiđiểm b, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tếhướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động thamgia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trítrước tuổi quy định phải có đề nghị giám định khả năng lao động của người laođộng, giấy giới thiệu của người sử dụng lao động và bản tóm tắt hồ sơ của ngườilao động theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này. Dođó, việc có ra Hội đồng y khoa để giám định khả năng lao động hay không phụthuộc vào nguyện vọng của người lao động. Công ty chỉ có trách nhiệm giới thiệungười lao động ra giám định tại Hội đồng y khoa khi người lao động có nguyệnvọng giám định khả năng lao động.

2. Theo quy địnhtại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồnglao động, đối với người lao động có thời gian làm việc thường xuyên trong doanhnghiệp từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật(chấm dứt theo Điều 36, Điều 37, các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều 38 Bộ luậtLao động sửa đổi, bổ sung) thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chitrả trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ chế độ hưutrí hàng tháng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 Bộ luật Lao động đã sửađổi, bổ sung thì người lao động không được trợ cấp thôi việc.

Như vậy, đối vớingười lao động có thời gian làm việc thường xuyên tại Công ty TNHH một thành viênĐông Trường Sơn từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng phápluật thì Công ty phải trợ cấp thôi việc; trường hợp người lao động có nguyệnvọng nghỉ hưu trước tuổi quy định, được Công ty giới thiệu ra Hội đồng giámđịnh y khoa để giám định khả năng lao động mà đủ điều kiện hưởng chế độ hưu tríhàng tháng theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 145 Bộ luật Lao động đã sửađổi, bổ sung thì Công ty không phải trả trợ cấp thôi việc.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Sở hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH một thành viên Đông Trường Sơn (Km8, quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh