VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4236/VPCP-KTTH
V/v trình Chính phủ các giải pháp về thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 8217/BTC-CST ngày 22 tháng 6 năm 2011 về việc bổ sung các giải phápvề thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế năm 2011 - 2012, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc với đề nghịcủa Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính tổ chức xin ý kiến thẩmđịnh gấp của Bộ Tư pháp để hoàn chỉnh nội dung trình Chính phủ tại phiên họpthường kỳ tháng 6 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.18.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng