BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4237/BYT-K2 ĐT
V/v đào tạo theo địa ch sử dụng

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Bộ Y tế nhận được côngvăn của y ban Nhân dân một số tnh, thành phố đề nghị cử cán bộ đi đào tạo theo địa ch sử dụng tại các trường đại học khốingành khoa học sức khỏe.

Trong thời gian qua, thực hiện ch trương hỗ trợ cho các địa phương còn thiếu nhân lực y tế, Bộ Y tế đã ủng hộ đ các trường đạihọc khối ngành khoa học sức khỏe triển khai đào tạo theo địa ch sử dụng cho các đối tượng, trong đócó đào tạo liên thông. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận thấy chất lượng của đào tạo liên thông, đặc biệt là đào tạo liên thông theo địa chỉ sử dụng ởnhiều cơ sở đào tạo còn thấp do chất lượng tuyển sinh đầu vào thp.Thực tế này dẫn tới tình trạng chất lượngnhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ, dược sĩliên thông ở nhiều tỉnh rất thấp, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, sau khi học, một số người được cử đi học với chế độ ưu tiên theo địa ch sử dụng không quay trở về địaphương công tác.

Đ đảm bảo chấtlượng dịch vụ y tế, giải quyết tình trạng dưới tải của tuyến dưới và quá tải của bệnh viện tuyến trên và tạosự công bng trong đào tạo, Bộ Y tế có ý kiến về việc đào tạo theo địa ch sử dụng như sau:

1) Bộ Y tế ủng hộ ưu tiên đào tạo theo địa ch sử dụng riêngcho khu vc Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.Đ đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, Bộ Y tế đề nghịBộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và sớm dừng đào tạo theo địa ch sử dụng bác sĩ và dược sĩ hệ liênthông trên toàn quốc.

2) Ủy ban Nhân dân các tnh,thành phố cần làm việc với Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và các trường về chỉ tiêu đàotạo cụ th.

3) Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên vàTây Nam bộ cn xây dựng Đán phát triển nhân lực y tế cụ thể của địa phương, trong đó cần xác định rõ nhu cầu, kế hoạch đào tạo và đặc biệt là kế hoạch sử dụng cụ thể sau đào tạo và thông báo cho Bộ Y tế có kế hoạch phối hp. Đồng thời, hàng năm cần đánh giátình hình triển khai, theo dõi t lệ,số lượng những người được cử đi họctheo địa ch tốt nghiệp và quay lại địa phươngcông tác và thông báo cho Bộ Y tếvà Bộ Giáo dục và Đào tạo đ làm cơ sở cho việc tiếp tục hỗ trợkế hoạch phát trin nhân lực y tế của các tnh, thành phố.

Xin trân trọng cảmơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c):
-
Lưu: VT, K2ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường