B Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4237/BYT-QLD
V/v chấp nhận kết quả dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệthông tintrong hoạt động của cơ quan nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế đã banhành Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 về việc triển khai dịch vụ côngtrực tuyến mức độ 4 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu,kinh doanh mỹ phẩm, Bộ Y tế đề nghị quý Bộ chỉ đạo các cơ quan trực thuộc chấpnhận kết quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếucông bố sản phẩm mỹ phẩm bằng chữ ký điện tử và chứng thư số chuyên dùng trong hệ thống chính trị do Bancơ yếu chính phủ cấp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Vụ, Cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn