TNG CỤC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42393/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH cho thuê tài chính quốctế Chailease-CN Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 20, tháp CEO, lô HH2-1, đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam TừLiêm, TP.Hà Nội; MST: 0304738328-003)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số ACC02062015ngày 02/6/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Chailease-CNHà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TPHà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 vàNghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơnbán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 16 quy định lập hóa đơn:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký,đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị khôngký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vịcho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chứcvào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp thủ trưởng đơn vịkhông trực tiếp ký vào tiêu thức “người bán hàng” trên hóa đơn GTGT thì phải cógiấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ têntrên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Nội dung Chi nhánh Công ty hỏi về các trường hợp đượcủy quyền trong đơn vị không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH cho thuêtài chính quốc tế Chailease-CN Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn