TNG CỤC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42394/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Chi Nhánh Công ty TNHH giao nhận vậntải toàn cầu Hellmann (Việt Nam) tại Hà Nội
(Địa chỉ: Số 1 phốThành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội; MST: 0311014654-001)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2015/HWLHN -TCKTngày 03/6/2015 của Chi Nhánh Công ty TNHH giao nhận vận tải toàn cầu Hellmann (Việt Nam) tại Hà Nội(sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nộicó ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

+ Tại Điều 4 quy định nội dung trên hóa đơn đã lập.

+ Tại Điều 16 quy định lập hóa đơn:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóngdấu, ghi rõ họtên)”

Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thứcngười bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trựctiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trênbên trái của tờ hóa đơn.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp thủ trưởng Chi nhánh Côngty ký giấy ủyquyền cho người trực tiếp bán hàngký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn thì người được thủ trưởng Chi nhánh Công ty thựchiện theo quy định tai Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BộTài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi Nhánh Công ty TNHH giao nhậnvận tải toàn cầu Hellmann (Việt Nam) tại Hà Nộiđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn