TNG CỤC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42397/CT-HTr
V/v thu nhập chịu thuế TNCN đối với tiền thuê dịch vụ kê khai thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam
Địa
ch: Tầng 16 Tòanhà Ladeco, Số 266 Phố Đội Cấn,Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
MST: 0106099581

Trả lời công văn số AMVN20150601 đề ngày 11/6/2015 của Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về thu nhập tính thuếTNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/ 2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN vàNghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định các khoản thu nhậpchịu thuế:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

...đ) Các khoản lợi ích bằng tin hoặc không bằng tiền ngoài tiền ơng, tiền công do người sử dụng lao độngtrả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ;thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việckhác trong gia đình theo hợp đồng...”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chi trả tiềnthuê dịch vụ kê khai thuế TNCN cho một nhóm cá nhânlà chuyên gia nước ngoài, trong hp đồng quy định cụ thể giá dịch vụ cho mỗi người, thì khoản tiềnnày được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng Pháp chế;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn