TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42398/CT-HTr
V/v thời điểm khai thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận HoànKiếm

Trả lời công văn số 5851/CCT-KTr2 ngày 10/6/2015 củaCCT Quận Hoàn Kiếm hỏi về thời điểm kê khai thuế GTGT đối với hoạt động xuấtkhẩu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế GTGT, quy định điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vàocủa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu:

“1. Hợp đồng bán hàng hóa, gia cônghàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức,cá nhân nước ngoài ...

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hóaxuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính ...

3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phảithanh toán qua ngân hàng...

4. Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịchvụ hoặc hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn đối với tiền gia công của hàng hóa giacông. ”

- Căn cứ khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTCngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 củaBộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế sửa đổi, bổsung khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC :

“4. Hóa đơn thương mại. Ngày xácđịnh doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hảiquan trên tờ khai hải quan.”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội nhất trí vớiđề xuất của Chi cục Thuế Quận Hoàn Kiếm, ngày xác định doanh thu để kê khai,tính thuế GTGT đối với hoạt động xuất khẩu là ngày xác nhận hoàn tất thủ tụchải quan trên tờ khai hải quan, không phụ thuộc vào ngày xuất hóa đơn của ngườixuất khẩu.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn