BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 424/BGDĐT-CNTT
V/v: Tổ chức cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2009-2010.

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2010

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị 55/2008/CT –BGDĐT ngày 30/09/2008 về tăngcường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngànhgiáo dục giai đoạn 2008–2012; Văn bản số 9886/BGDDT ngày 11/11/2009 về Hướngdẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2009 – 2010 và Quyết định 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thểphát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Bộ Giáodục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Laurence S. Ting tổ chức và phát động cuộc thiquốc gia “Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning” nhằm khuyến khích, đẩymạnh hoạt động ứng dụng CNTT, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đồng thờitạo nguồn tài nguyên giáo dục mở dùng chung, phục vụ cho hoạt động dạy học ởcác trường THPT và tiếp cận với công nghệ dạy học hiện đại e-Learning.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc thi do Lãnh đạo Sở làm trưởngban, đại diện Phòng Công nghệ Thông tin, Phòng Giáo dục Trung học và Văn phòngSở tham gia.

2. Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi được công bố trêntrang web chính thức của cuộc thi là: http://thi-baigiang.edu.net.vn.

3. Góp ý cho Điều lệ cuộc thi (kèm theo công văn này) quaemail của cuộc thi là [email protected] Hạn chót góp ý: Ngày 30/1/2010.

4. Tổ chức tuyên truyền cuộc thi đến tất cả các trường THPTtrong địa bàn tỉnh, tổ chức và chỉ đạo cho các trường THPT đăng ký tham gia cuộcthi trực tiếp trên website của cuộc thi. Hạn chót đăng ký dự thi: 28/2/2010.

5. Cục CNTT, Bộ GD&ĐT sẽ cung cấp một số phần mềm soạnbài giảng e-Learning có bản quyền sử dụng như Lecture Maker, tạo phòng học ảotrên Adobe Connect cho các nhóm và trường tham gia.

Mọi vấn đề liên quan đến cuộc thi cần giải đáp xin liên hệqua đường dây nóng của Ban Tổ chức qua email [email protected] hoặc quađiện thoại 0912001899.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển