BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 424/BHXH-THU
V/v Thông báo mức phạt xử lý vi phạm về đóng BHXH, BHYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2010

Kínhgửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Căn cứ Quyết định số 335/QĐ-BHXHvà Thông báo số 535/BHXH-KHTC ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức phạt xử lý viphạm về đóng BHXH, BHYT, như sau:

1. Đối với người sử dụng laođộng chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội nêu tại Khoản 3 Điều 138 Luật Bảohiểm xã hội là 10,5%/năm (tương đương với 0,875%/tháng).

2. Đối với người sử dụng laođộng chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế nêu tại Khoản 2 Điều 49 Luật Bảo hiểm ytế là 8%/năm (tương đương 0,667%/tháng).

Mức phạt này áp dụng từ ngày 01/01/2010.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
- Trang Web;
- Lưu: VT, PTu.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh