TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thanh khoản hồ sơ hàng hóa kinh doanh TNTX

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 417/HQĐL-NVngày 15/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đắk lắk phản ánh vướng mắc thanh khoản hồsơ hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ýkiến như sau:

Về việc xử lý đối với tờ khai hàngkinh doanh tạm nhập tái xuất quá hạn chưa thanh khoản, Cục Giám sát quản lýđang báo cáo Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo tổng thể.Khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướngdẫn đơn vị thực hiện. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, đềnghị đơn vị thực hiện việc thanh khoản theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
-Lưu: VT, GQ1 (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải