BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 424/TCHQ-TXNK
V/v xem xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 074/HQAG-KTSTQ ngày 10/11/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc đềnghị xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩucủa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Delta AGF. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số074/HQAG-KTSTQ nêu trên, Cục Hải quan tỉnh An Giang nêu chưa rõ những căn cứ đềnghị xét miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng của Công ty, đồng thời Tổngcục Hải quan không nhận được hồ sơ kèm theo như nêu trong báo cáo.

Để có cơ sở hướng dẫn trả lời, yêucầu Cục Hải quan tỉnh An Giang báo cáo cụ thể nội dung vụ việc, những vướngmắc, căn cứ và đề xuất hướng xử lý kèm theo hồ sơ có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng