THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 424/TTg-KTTH
V/v hoán đổi lãi suất

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2655/BTC-QLNngày 10 tháng 03 năm 2009 về phương án hoán đổi lãi suất khoản vay cho Dự ánNhà máy lọc dầu Dung Quất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính triển khai nghiệp vụ hoán đổi lãi suấtđối với Hợp đồng vay trị giá 300 triệu USD cho Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quấtvới mức lãi suất cố định thấp hơn hoặc bằng 3,5%/ năm.

2. Phê duyệt nội dung Hợp đồng hoán đổi lãi suất khung (kèmtheo văn bản nêu trên của Bộ Tài chính), giao Bộ Tài chính ký kết với Ngân hàngBNP Paribas để triển khai thực hiện.

3. Giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho Hợp đồng hoán đổilãi suất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: QHQT, PL, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) M.Cường 20

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng