TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42400/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử -Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 486/PC-TCT ngày 14/5/2015 của Tổng cục Thuế về nội dung vướng mắc chính sáchthuế của Độc giả Dinh Tien Long (Email: [email protected]),do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷgiá hối đoái trong doanh nghiệp:

- Tại Điều 8 quy định về xử lý chênh lệch tỷ giá hốiđoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán (quý, bán niên, năm) nhưsau:

“Điều 8. Xử lý chênh lệch tỷ giá hốiđoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán (quý, bán niên, năm):

1. Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệpphải đánh giá lại số dư tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ phảithu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra “đồng Việt Nam” theo tỷ giá quy định tạiĐiều 3, Điều 4 của Thông tư này. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánhgiá lại số dư cuối kỳ sau khi bù trừ chênh lệch tăng và chênh lệch giảm, sốchênh lệch còn lại được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chiphí tài chính trong kỳ.

2. Doanh nghiệp không được chia lợinhuận hoặc trả cổ tức trên lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệcuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cuối kỳ kế toándoanh nghiệp thực hiện đánh giá lại số dư khoản vay có gốc ngoại tệ thì lãichênh lệch tỷ giá do đánh giá lại không được sử dụng để phân chia lợi nhuậntheo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 179/2012/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử- Bộ Tài chính trả lời độc giả Dinh Tien Long./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế( để b/c);
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn