TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42402/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Tổng công ty vật tư nôngnghiệp Công ty TNHH một thành viên
Địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
MST: 0100104468

Trả lời công văn số 93/CV-VTNN-TCKT ngày 03/04/2015của Tổng công ty vật tư nông nghiệp Công ty TNHH một thành viên (sau đây gọitắt là Tổng công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại khoản 6 Điều 4 quy định đối tượng không chịuthuế:

“6. Chuyển quyền sử dụng đất”.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa,dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tạiĐiều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở cáckhâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.”

- Căn cứ Điều 16, Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTCngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về đối tượng chịu thuế và căn cứ tínhthuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản:

- Căn cứ khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ (cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014) quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ quy định nguyên tắc lập hóa đơn.

“b) Người bán phải lập hóa đơn khibán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đểkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng,trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóaluân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hìnhthức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa...”.

Căn cứ các quy định trên, Tổng công ty hoạt động theomô hình Công ty TNHH nhà nước một thành viên, khi bán đấu giá quyền sử dụng đấtvà tài sản trên đất thực hiện xuất hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (quyền sử dụng đấtkhông thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, tài sản trên đất thuế suất thuế GTGT10%). Doanh thu chuyển nhượng bất động sản sau khi trừ các khoản chi phí liênquan theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính phần còn lại được xác định là thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bấtđộng sản. Công ty thực hiện khai và nộp thuế vào NSNN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Tổng công ty được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn