TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42403/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần hóa chấtvà vật tư khoa học kỹ thuật
(Địa chỉ: sổ 70 phố Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Mã số thuế: 0101522394)

Trả lời công văn số 155/TCKT ngày 05/6/2015 của Côngty cổ phần hóa chất và vật tư khoa học kỹ thuật (gọi tắt là Công ty) hỏi vềchính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửađổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định, chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theoThông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính)

+ Tại Khoản 2 Điều I Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 quyđịnh đối tượng không chịu thuế như sau:

“...Máy móc, thiết bị chuyên dùngphục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạchhàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồngmía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân,bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, càphê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đậplúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xátvỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô,cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máyấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa vàcác loại máy chuyên dùng khác. ”

+ Tại Khoản 1 Khoản 2 Điều 4 quy định hiệu lực thihành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của cácLuật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chitiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổibổ sung một số điều của các Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành.

2. Đối với hợp đồng mua máy móc, thiếtbị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ký trước ngày có hiệu lực ápdụng của Luật số 71/2014/QH13 (các loại máy quy định tại Khoản11 Điều 10 Thôngtư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này)những thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sau ngày Luật số71/2014/QH13 có hiệu lực áp dụng thì các bên thực hiện theo quy định tại Khoản2 Điều 1 Thông tư này.”

Căn cứ quy định trên, từ ngày 01/01/2015 Công ty bánmặt hàng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tàichính cho Ban quản lý dự án hợp tác Việt Nam - Cu Ba phát triển sản xuất lúagạo tại Cu Ba giai đoạn 2010-2015 (theo hợp đồng số 02/HĐKT /2014 ngày 24/9/2014)và giao hàng tại Việt Nam, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT3
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn