TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42405/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH MTV vàngbạc đá quý Ngân hàng TMCPCTVN
(Địa chỉ: tầng 2 tòa nhà Hoàng Thành số 114 Mai Hắc Đế, p. Lê Đại Hành,q.Hai Bà Trưng, Hà Nội)
MST: 0105011873

Trả lời công văn số 19/CV-VTG ngày 30/3/2015 của Côngty TNHH MTV vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCPCTVN hỏi về chính sách thuế, Cục thuếTP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 20/12/2013 quy định vềkhai thuế GTGT:

“4. Khai thuế giá trị gia tăng tínhtheo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng

a) Đối tượng khai thuế giá trị giatăng tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là người nộp thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy địnhpháp luật về thuế GTGT.

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăngtháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là Tờ khai thuếgiá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư này. ”

8. Hướng dẫn khai thuế giá trị giatăng, lập bảng kê hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào trong một số trường hợp cụthể:

.. c) Người nộp thuế tính thuế theophương pháp khấu trừ thuế có hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý, kê khai thuếgiá trị gia tăng như sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh hànghoá, dịch vụ tính thuế theo phương pháp khấu trừ, người nộp thuế lập hồ sơ khaithuế theo quy định tại khoản 3 Điều này.

- Đối với hoạt động mua, bán vàng,bạc, đá quý, người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 4 Điềunày. ”

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013,Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2014, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 vàThông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơngiản các thủ tục hành chính về thuế hướng dẫn:

+ Tại khoản 1.d, Điều 1 quy định ban hành kèm theoThông tư này các mẫu sau:

“Mẫu Tờ khai thuế GTGT dành chongười nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý (mẫu số 03/GTGT ) thay thế chomẫu Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý(mẫu số 03/GTGT ) ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013của Bộ Tài chính. ”

+ Tại khoản 3, Điều 3 sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh cóhoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạchtoán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giátrị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

+ Tại khoản 1, Điều 5 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“b) Hoá đơn bán hàng dùng cho các đốitượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuếgiá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hoá, dịch vụ trong nộiđịa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). ”

Căn cứ Điểm 2.14 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tưsố 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân mua, bán vàng,bạc, đá quý nếu mua của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn thì lập Bảngkê hàng hoá mua vào theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanhnghiệp. ”

Căn cứ Điểm 2.4, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CPngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDNhướng dẫn khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Chi phí của doanh nghiệp mua hànghóa, dịch vụ (không có hóa đơn, được phép lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụmua vào theo mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèmtheo chứng từ thanh toán cho người bán hàng, cung cấp dịch vụ trong các trườnghợp:

…- Mua đồ dùng, tài sản, dịch vụ củahộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trực tiếp bán ra;... ”

Theo các quy định trên, trường hợp Công ty tính thuếtheo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quýthì Công ty phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháptính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Công ty sử dụng hoá đơn bán hàng khi bánhàng hoá, dịch vụ. Khi mua vàng, bạc, đá quý của cá nhân không kinh doanh,không có hóa đơn thì công ty lập bảng kê hàng hóa mua vào theo mẫu số 01/TNDNkèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH MTV vàngbạc đá quý Ngân hàng TMCPCTVN được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn