TNG CỤC THUẾ
CỤC THU
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42411/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH Toshiba Machine (Việt Nam) (Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà VIT, 59 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, TP. Hà Nội)
MST: 0105204096

Trả lời công văn số 21052015-TMV ngày 21/05/2015 của Công tyTNHH Toshiba Machine (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 11 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế:

“Điều 11. H sơ, thủ tục thay đổi thông tin

...

3. Thông báo thay đi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế:

Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiệnthông báo thay đi thông tin đăng ký thuế theo Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mu 08-MST ban hành kèm theo Thông tưnày trong thời hạn 05 (năm) ngày k từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ bổ sung đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theomẫu 08-MST; ”

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy địnhvà hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định phương pháp tínhthuế:

“4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồmcả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại)thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyn đi không vượt quá 12 tháng. ”

- Căn cứ Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quảnlýthuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định quy địnhchung về khai thuế, tính thuế:

“...Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuếtài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộpthuế. Kỳ tính thuế năm của các loại thuế khác là năm dương lịch

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện chuyển đổikỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ nămdương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanhnghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Hồ sơ thực hiện chuyển đổi kỳtính thuế Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính.

- Kỳ tính thuế năm của thuế TNCN là năm dương lịch, trường hợp Công tychuyển đổi năm tài chính thì Công ty vẫn thực hiện kê khai và nộp thuế TNCNtheo năm dương lịch.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Toshiba Machine(Việt Nam) được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn