TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42412/CT-HTr
V/v chi phí tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH xe hơi thể thao uy tín tại Hà Nội
Địa chỉ: 562 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thuỵ, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
MST: 0304806560-001

Trả lời công văn số 05/2015/CV-UY TÍN đề ngày 26/5/2015 củaChi nhánh Công ty TNHH xe hơi thể thao uy tín tại Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chi phí thuê đất,Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BộTài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư s 111/ 2013/TT-BTCngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 vàThông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tc hành chính về thuế, hướng dẫn sửađổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp đượctrừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy địnhcủa pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hànghóa, dịch vụ từng lần có giá trịtừ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứngtừ thanh toán không dùng tiền mặt... ”

- Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 củaChính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy đnh các khoản chi không được trừ khixác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợpsau:

k) Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phânbổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; quyền sử dng đất có thời hn nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ vàthchinđúng các thủ tc theo quy đnh của pháp lut, có tham gia vào hot đng sản xuất kinh doanh thì đưc phân bổ dần vào chi phí đưc trừ theo thời hn đưc phép sử dng đất ghi trong giấy chứng nhn quyền sử dng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt độngđể sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty thuê đất có thờihạn của Công ty c phnHim Lam, trả tiền thuê đất một lần và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thựchiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật,có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanhthì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồmcả trường hợp dừng hoạt động đ sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).

Đối vicác chi phí thuê Công ty dịch vụ đô thị Him Lam thực hiện các dịch vụ (theo dự thảo hợp đồng dịch vụ gửi kèm), Công ty đượchạch toán vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điềukiện quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số119/2014/TT-BTC nêutrên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH xe hơithể thao uy tín tại Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Phòng KT thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn