TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42413/CT-HTr
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0101930530

Trả lời công văn số 980/SGDHN ngày 02/6/2015 của Sở Giao dịchChứng khoán Hà Nội hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc sửa đitên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhânviên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước quy định:

+ Tại Khoản 2, Điều 2 quy định:

“ 2. Chế độ thưởng an toàn gồm 2 mức 15% và 20% tính theo lương cấp bậc, chức vụ, áp dụng đối với công nhân,nhân viên một số nghề có điu kiện lao động đặc thù.

Đi tượng áp dụng chế độ thưởng an toàn quy định tại Phụ lục kèm theo Quyếtđịnh này.”

+ Tại Khoản 17, Mục I Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số43/2012/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng hưởngchế độ thưởng an toàn mức 20% tiền lương cấp bậc, chức vụ áp dụng đối với:

“ 17. Viên chức quản lý, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ làmviệc tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ ChíMinh. ”

+ Tại Khoản 7, Mục II Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 củaThủ tướng Chính phủ quy định đối tượng hưởng chế độ thưởng an toàn mức 15% tiềnlương cấp bậc, chức vụ áp dụng đối với:

“ 7. Nhân viên thừa hành phục vụ thuộc Trung tâm Lưu ký Chng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứngkhoán thành phố H Chí Minh (không bao gm nhân viên tạp vụ, phục vụ bếp, nhân viên chăm sóc vườnhoa, cây cảnh). ”

Căn cứ Tiết b11,Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế thu nhập cá nhân quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp không được tính vào thunhập chịu thuế:

“ Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp khôngtính vào thu nhập chịu thuế hướng dẫn tại đim b, khoản 2, Điều này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trường hợp các văn bản hướng dẫn v các khoản phụ cấp, trợ cấp, mức phụcấp, trợ cp áp dụngđối với khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanhkhác được căn cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vựcNhà nước đ tính trừ.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp,trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phn vượt phải tính vào thu nhập chịuthuế.

Riêng trợ cấp chuyn vùng một ln đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người ViệtNam đi làm việc ở nước ngoài được trừ theo mức ghi tại Hợp đng lao động hoặc thỏa ước lao động tậpth. ”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Sở Giao dịch Chứngkhoán Hà Nội trợ cấp tiền lương cấp bậc, chức vụ chế độ thưởng an toàn mức 15% đối với viên chứcquản lý, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ và mức 20% đối với nhân viên thừa hànhphục vụ (không bao gồm nhân viên tạp vụ, phục vụ bếp, nhân viên chăm sóc vườnhoa, cây cảnh) làm việc tại đơn vị theo quy định tại Khoản 17, Mục I và Khoản7, Mục II Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg ngày12/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì các khoản phụ cấp, trợ cấp trên khôngtính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đượcbiết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Phòng Kiểm tra số 6;
-
Phòng Pháp Chế;
- Lưu VT, HTr(2);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn