NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4242/NHNN-QLNH
V/v nhập khẩu dây vàng sản xuất linh kiện điện tử

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ

Trả lời công văn số 45/CV-NAMUGA ngày 20/5/2014 củaCông ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ về việc nhập khẩu dây vàng (goldwire) đểlàm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuất linh kiện điện tử, Ngân hàng Nhànước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọthực hiện việc nhập khẩu dây vàng để làm mạch dẫn điện trong quá trình sản xuấtlinh kiện điện tử theo quy định pháp luật về việc nhập khẩu nguyên liệu sảnxuất linh kiện điện tử.

2. Định kỳ hàng quý (vào ngày 10 của thángđầu tiên quý tiếp theo), Công ty TNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ phải gửi báo cáocho NHNN (Vụ Quản lý Ngoại hối) về tình hình nhập khẩu và sử dụng dây vàng. Trườnghợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản phối hợp với Cơ quan Hải quanxử lý về vấn đề nhập khẩu dây vàng của Công ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công tyTNHH Công nghệ NAMUGA Phú Thọ biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTĐ Lê Minh Hưng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (để p/h);
- Lưu: VP; QLNH.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn