BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4243/BYT-ĐTR
V/v: Danh sách đợt 5 các bệnh viện dược khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội

Thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2004 của Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Bộ Y tế gửi tới Bộ Lao động Thiết bị và Xã hội danh sách đợt 5 các bệnh viện dược khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

I. Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đã được Sở Y tế công nhận bệnh viện dược khám và chứng nhận sức khỏe cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài):

Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.

Bệnh viện Bắc Thăng Long, Hà Nội.

Bệnh viện Đức Giang, Hà Nội.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.

II. Bệnh viện ngoài công lập

Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh./.Nơi nhận:

- Như trên
- Bộ trưởng Trần Tghị Trung Chiến (để báo cáo);
- Cục Quản lý lao động nước ngoài – Bộ LĐTBXH (để biết);
- Các BV có tên trong danh sách;
- Lưu VT , ĐTr ).

KT. CỤC TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Xuyên