BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4244/BNN-KL
V/v báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2009.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Quyết định số 78/2002/QĐ /BNN-KL ngày 28/8/2002 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Quy phạm kỹ thuậttheo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp”;

Để tổng hợp số liệu hiện trạng rừng báo cáo Chính phủ, đềnghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm báocáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn[1] số liệuvề hiện trạng rừng năm 2009 theo biểu mẫu đính kèm.

1. Báo cáo gửi về Bộ phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Thời hạn gửi báo cáo trước ngày 28/02/2010.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thựchiện ngay và gửi báo cáo đúng thời hạn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KL.
TP Nguyễn Hồng Quảng

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 4244/BNN-KL  báo cáo số liệu hiện trạng rừng năm 2009[1] Đềnghị gửi về Cục Kiểm lâm, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội