TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4245/TCT-DNK
V/v: Thuế tiêu thụ đặc biệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 207/CT-TTr ngày 02/11/2005 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc “thuế TTĐB với bia khuyến mãi”; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5, mục I, phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: “Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB dùng để khuyến mại, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng là giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH bia nước giải khát Phong Dinh (Công ty) có tổ chức chương trình khuyến mại theo hình thức tặng bia (không thu tiền) cho khách hàng thì số lượng bia được sử dụng để khuyến mại đó phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), giá tính thuế TTĐB được căn cứ vào giá của sản phẩm cùng loại mà Công ty bán ra cùng thời điểm.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến