ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4245/UBND-CT
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn TP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an thành phố HN, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thời gian gần đây, một số báo (Kinh tế và Đô thị, Pháp luậtvà Xã hội) có đăng bài phản ảnh tình hình v chợ trên địa bàn Thành phố như: chợ xuống cấp, không đảm bảovệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ; chợ cóc, chợ tạm hoạt động gây mấtan toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường; hoạt động của chợ sau khi chuyn đi mô hình quản lý và xây dựng lại hoạt động không hiệu quả.Ngày 11/6/2015, Sở Công Thương có văn bản số 1798/TTr-SCT đề xuất một số nộidung tăng cường công tác quản lý nhà nước v chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước tình hình trên, UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địabàn, UBND Thành phố đã có các văn bản chỉ đạo: số 237/TB-UBND ngày 18/11/2014 vềtăng cường công tác quản lý chợ trên địa bàn Thành phố; số 1885/UBND-CT ngày20/3/2015 chỉ đạo công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm; số 2584/UBND-CT ngày20/4/2015 chỉ đạo đu tư xây dựng,cải tạo chợ trên địa bàn Thành phố. UBND Thành ph yêu cucác sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉđạo của UBND Thành phố tại các văn bản nêu trên; Sở Công Thương tng hợp, báo cáo UBND Thành phố kếtquả thực hiện trong tháng 8/2015.

2) Đồng ý đề xuất của Sở Công Thương tại văn bản số 1798/TTr-SCT nêu trên v việc thành lập Đoàn kiểm tra liênngành Thành phố do Sở Công Thương làm trưởng đoàn, thành viên là đại diện các sở,ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an Thành phố (Cảnhsát trật tự, Cảnh sát môi trường...), Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy để thựchiện kiểm tra các nội dung quản lý nhà nước đi với các chợ trên địa bàn, tập trung vào các nội dung sau:

- Mô hình quản lý chợ; đánh giá hiệu quả công tác chuyển đổi mô hình quảnlý chợ (từ Ban quản lý, T quảnlý chợ sang mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, khai thác chợ).

- Cơ sở vật chất của chợ (nhà chợ, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị điện,nước, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…).

- Công tác thu, chi đảm bảo duy trì hoạt động của chợ và bảotrì, cải tạo, nâng cp chợ.

- Việc đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới mạng lưới chợ theo quy hoạch của UBND các quận, huyện, thị xã.

- Tình hình hoạt động và kế hoạch giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàncác quận, huyện, thị xã.

UBND Thành phố giao Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch cụ thểtổ chức thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên, thời gian thực hiện từ ngày01/7/2015, báo cáo UBND Thành phố kết quả trước ngày 30/8/2015, qua đó đề xuấtcác giải pháp mạnh đ tăng cường quảnlý nhà nước đi với hoạt động của các chợ trên địabàn Thành phố. Các sở, ngành liên quan nêu trên cử cán bộ có trách nhiệm, đảm bảonăng lực chuyên môn tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố.

3) UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Đoànkim tra liên ngành Thành ph trong quá trình t chức thực hiện chỉ đạo nêu trên; chủđộng xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn kiểm tra đối với các chợ hạng 2, hạng 3trên địa bàn mình quản lý (trừ các chợ đã được Đoàn kiểm tra liên ngành Thànhphố thực hiện kiểm tra).

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cườngvai trò quản lý nhà nước đi vớihoạt động các chợ trên địa bàn mình quản lý theo đúng quy định của pháp luật vàphân cấp quản lý của Thành phố thông qua việc tăng cường công tác kim tra hoạt động tại các chợ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lýnghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về nội quy chợ, an ninh trật tự, an toàn vệsinh thực phm, phòng chng cháy n, vệsinh môi trường... tại các chợ trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 và Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012của UBND Thành phố. Cóphương án, kế hoạch đynhanh tiến độ đầu tư xây dựng, cải tạo các chợ trên địa bàn; chủ động b trí ngân sách đ đu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ hạng 2, hạng 3 trên địabàn theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2584/UBND-CT ngày 20/4/2015.Xây dựng kế hoạch cụ thể để giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn theo chỉ đạocủa UBND Thành phố tại văn bản số 1885/UBND-CT ngày 20/3/2015./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT: Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Hùng;
- CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ; CT, XDGT;
- Lưu: VT, CTq.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn