VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4245/VPCP-ĐMDN
V/v Chuyển Công ty Dệt may xuất khẩu Bình Định về làm thành viên của TCT Dệt may Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định
- Tổng Công ty Dệt May Việt Nam

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (tờ trình số 27/TT-UB ngày 26 tháng 6 năm 2003), ý kiến Bộ Công nghiệp (công văn số 3226/CV-TCCB ngày 29 tháng 7 năm 2003), Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (công văn số 1567/CV-TCHC ngày 20 tháng 8 năm 2003) về việc chuyển Công ty Dệt may xuất khẩu Bình Định về làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Dệt may Việt Nam; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Dệt may xuất khẩu Bình Định (thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định) về làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Dệt - May Việt Nam và thực hiện cổ phần hoá vào đầu năm 2005. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định, Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam thực hiện việc điều chuyển doanh nghiệp nhà nước nếu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo để Bộ Công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định và Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông