BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4246/TCHQ-KTSTQ
V/v giá nhập khẩu máy in Laser

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Cục Kiểm tra sau thông quan nhận được công văn số 1798/HQHP-KTSTQ ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, về việc: Giá nhận khẩu máy in Laser, báo cáo Tổng cục Hải quan kết quả kiểm tra quyết toán thuế tại Công ty TNHH Hoàng Thành - Doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu máy in Laser và Công ty Thương mại dịch vụ Cát Tường - Doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm máy in Laser, và tái đề nghị “Tổng cục Hải quan cho phép Cục Hải quan TP Hải Phòng ấn định giá nhập khẩu như các lô hàng giống hệt của các doanh nghiệp khác tại cùng thời điểm (Máy in Laser hiệu Canon LBP-810 là 180 USD/chiếc và hiệu HP-1200 là 300USD/chiếc), để ra quyết định truy thu thuế nhập khẩu và thuế GTGT.

Nội dung đề nghị trên của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về việc xác định giá tính thuế thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan, và Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Cục Kiểm tra sau thông quan đã chuyển công văn số 1798/HQHP-KTSTQ của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng với Vụ Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Vậy, Cục Kiểm tra sau thông quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết để liên hệ trực tiếp.

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
Nguyễn Viết Hồng