BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4247/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế đối với nguyên liệu bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3317/HQHCM-GC ngày 25/11/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị miễn thuế đối với nguyên liệu nhập khu đthực hiện hợp đồng gia công nhưng bị hỏa hoạn của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Mỹ An. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa là nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu bị thiệt hại toàn bộ, không còn giá trị sử dụng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Mỹ An đã nộp cho cơ quan hải quan, hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu; xác nhận mức độ thiệt hại hàng hóa của các cơ quan chức năng; kết quả thanh khoản hợp đồng gia công lưu giữ tại cơ quan hải quan; kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan và cơ quan thuế để xác định số lượng hàng hóa thực tế nhập khu, số lượng hàng hóa đã xuất khẩu, hàng hóa tồn tại thời điểm hỏa hoạn, hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn; cam kết của Công ty, các điều kiện miễn, giảm, không thu thuế quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên để xem xét giải quyết miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT tương ứng với số lượng nguyên phụ liệu của hợp đồng gia công thực tế bị thiệt hại do hỏa hoạn không còn giá trị sử dụng của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Mỹ An theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCHQ
(12b).

TL. BỘ TRƯỞNGKT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn Dương
Thái