TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4247/TCHQ-HTQT
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Danh mục các biện pháp thuận lợi hỏa thương mại APEC

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Bộ Thương mại

Phúc công văn số 4200 TM/ĐB ngày 27 tháng 8 năm 2004 của Quý Bộ về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan tham gia một số ý kiến vào dự thảo báo cáo trình Chính phủ như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với những nội dung đã nêu trong phần thủ tục hải quan.

2. Bổ sung một số điểm sau:

+ Về cách tiếp cận của Hải quan về tạo thuận lợi hoá thương mại:

- Thông qua các diễn đàn đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp để có thông tin 2 chiều từ đó rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh phù hợp.

- Thông qua các mối quan hệ và hợp tác quốc tế cả song phương và đa phương để học hỏi kinh nghiệm và trao đổi thông tin.

- Cải tiến quy trình thủ tục hải quan và hiện đại hoá các quy trình nghiệp vụ.

+ Về những tiến bộ đạt được trong năm:

- Giảm dần phạm vi áp dụng bảng giá tối thiểu đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam theo hướng loại bỏ hoàn toàn bang giá tối thiểu tiến tới áp dụng các điều khoản của Hiệp định trị giá GATT/WTO dự kiến vào năm 2005 khi Việt Nam gia nhập WTO.

- Tiếp tục đảm phán với Hải quan các nước có chung biên giới Lào, Trung quốc, Campuchia và Hải quan các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) về kiểm tra một lần (one stop inspection).

- Tham gia đàm phán trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quan các nước ASEAN về mô hình kiểm tra hải quan một cửa (single window).

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để ký kết Hiệp định tạm quán và tham gia Công ước quốc tế về sổ tạm quản ATA.

- Tiếp tục hoàn thiện đề án tham gia Công ước Kyoto sửa đổi và kế hoạch triển khai thực hiện đề án.

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

- Ký kết và triển khai các dự án về tăng cường năng lực cho Hải quan Việt Nam của JICA và Worrld Bank.

Dự kiến kết quả đạt được trong năm 2004:

- Loại bỏ hoàn toàn bảng giá tối thiểu đối với hàng hoá XNK.

- Chuẩn bị các nội dung thoả thuận về kiểm tra một lần với Hải quan Lào để có thể ký kết trong năm 2005.

Trên đây là một số ý kiến đóng góp của Tổng cục Hải quan, kính gửi Bộ Thương mại tổng hợp vào báo cáo chung của Việt Nam trình Chính phủ.

Tổng cục Hải quan xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc