BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4249/BTC-CST
V/v chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ có nguồn gốc nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Công ty TNHH Phương Nam;
- Tổng cục Hải quan;

Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chínhnhận được Công văn số 08/CV-PN ngày 01/4/2013 của Công ty TNHH Phương Nam hỏivề chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm gỗ có nguồn gốc nhập khẩu.

Về vấn đề này, Vụ Chính sách Thuếđược biết tháng 1/2013, Công ty đã có công văn hỏi Tổng cục Hải quan với nộidung tương tự, vì vậy, Vụ Chính sách Thuế chuyển công văn nêu trên để Tổng cụcHải quan xử lý cho thống nhất.

Vụ Chính sách Thuế có ý kiến đểCông ty TNHH Phương Nam được biết và liên hệ với Tổng cục Hải quan để đượchướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy