BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4249/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường côngtác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảovệ môi trường và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số35/NQ-CP Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vịliên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, vận chuyển và chếbiến khoáng sản; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệmôi trường, cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trườngđối với hoạt động khai thác khoáng sản. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiệntheo mẫu tại Phụ lục kèm theo.

2. Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP nêu trên, BộTài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt độngkhai thác và chế biến khoáng sản (dự thảo Quy chế gửi kèm theo). Để có cơ sởban hành và triển khai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban góp ýcho dự thảo nêu trên.

Văn bản góp ý và báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên vàMôi trường (thông qua Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HàNội, điện thoại: 04.37868429, thư điện tử: [email protected])trước ngày 20 tháng 10 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sựhợp tác của quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCMT. MT(135).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Cách Tuyến

PHỤ LỤC

MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNHHÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNGSẢN (NĂM 2013 VÀ NĂM 2014)
(Kèm theo Công văn số /BTNMT-TCMT ngày tháng năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Tình hình thực hiện chức năng quản lý nhànước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

- Báo cáo chi tiết việc triển khai và kết quả triểnkhai các biện pháp quản lý trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT) đối với hoạtđộng khai thác khoáng sản. Sự tuân thủ pháp luật của các cơ sở khai thác khoángsản đối với công tác BVMT.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra hàng năm công tácBVMT trong hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối vớihoạt động khai thác khoáng sản

- Quy hoạch khai thác khoáng sản của địa phương;

- Thống kê số lượng Giấy phép khai thác trên địabàn tỉnh theo loại hình khoáng sản (Vật liệu xây dựng, quặng kim loại, quặngphi kim loại...);

- Công tác thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giátác động môi trường, cam kết BVMT trên địa bàn tỉnh; xác nhận hoàn thành cácnội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường;

- Công tác lập, phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồimôi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh;

- Công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường;

- Tình hình hoạt động, khai thác khoáng sản chungtrên địa bàn tỉnh;

3. Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị(nếu có)

4. Danh mục các Dự án khai thác khoáng sản (lậptheo mẫu dưới đây) (năm 2013-2014)

STT

Chủ đầu tư, tên dự án

Địa điểm, công suất, loại khoáng sản khai thác

Giấy phép khai thác khoáng sản

Quyết định phê duyệt ĐTM

Quyết định phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường

Thời gian khai thác (Theo Giấy phép KTKS)

Số tiền đã ký quỹ (đã phê duyệt) (đồng)

Nơi ký quỹ

Tình hình hoạt động

Thời gian khai thác

Thời gian đã khai thác

Tổng

Lần đầu

Các lần sau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13