VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4249/VPCP-QHQT
V/v thực hiện dự án HĐHTKD điện thoại giao thức Internet (VOIP) đã được cấp phép

Hà Nội, ngày 29tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Bưu chính, Viễn thông .Bộ Giao thông vận tải (Cục hàng hải Việt Nam

Xét đề nghị của Cục hàng hải Việt Nam (các công văn số 1008/CHHVN ngày 9 tháng 7 năm 203 và 1154/CHHVN ngày 6 tháng 8 năm 2003), về việc triển khai thực hiện Dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh điện thoại giao thức Internet (VOIP) theo giấy phép đầu tư số 2280/CP ngày 18 tháng 10 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, làm việc với lãnh đạo các Bộ Bưu chính, Viễn thông và Cục Hàng hải Việt Nam để làm rõ việc triển khai thực hiện dự án với yêu cầu như kiến nghị của Cục Hàng hải Việt Nam (được phép thiết lập mạng viễn thông, kể cả trạm cổng quốc tế riêng) có trái với quy định (cả về mức độ lẫn trình độ) của Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ hay không, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao