BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 424TCT/TS
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Ông Nguyễn Văn Hồng
(Nhà số 12, Ngõ 45, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)

Trảlời đơn thư của Ông đề ngày 20/1/2005 hỏi về chính sách thu tiền sử dụng đất,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ vềthu tiền sử dụng đất quy định: “Việc thu tiền sử dụng đất khi bán nhà thuộc sởhữu nhà nước cho người đang thuê thực hiện theo quy định tại Nghị định số 61/CPngày 05 tháng 7 năm 1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở của Chính phủ”.

Dođó, trường hợp nhà đất mà gia đình ông đang ở, theo như đơn trình bày của ônglà nhà đất thuộc sở hữu nhà nước nên việc thu tiền sử dụng đất sẽ được thựchiện theo quy định tại Nghị định số 61/CP nêu trên.

Đềnghị ông liên hệ với Sở Tài nguyên môi trường và Công ty quản lý kinh doanh nhàtại địa bàn để được giải thích và hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng nhà ở và mua nhà thuộc sở hữu nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS-TK .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương