BỘ XÂY DỰNG****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 425/BXD-KHCN
V/v Trả lời Công ty MEINHARDT (Vietnam) Ltd về chiều cao thông thuỷ phòng ở.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty tư vấn công trình xây dựng MEINHARDT (VIETNAM) LTD

Bộ Xây dựng đã nhận được thư của Quý Công ty về việc “Đề nghị làm rõ chiều cao thông thuỷ phòng ở đối với công trình nhà cao tầng”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật cần đạt được cho nhà ở cao tầng có chiều cao từ 9 đến 40 tầng. Tại điều 6.2.4.12 quy định chiều cao thông thuỷ các phòng ở không được nhỏ hơn 3m và không được lớn hơn 3,6m, áp dụng cho các loại căn hộ ở nhằm đáp ứng sự phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt nam, có thể sử dụng quạt trần, điều hoà nhiệt độ cục bộ hoặc cũng có thể tạo điều kiện thông thoáng trong phòng ở bằng giải pháp thông gió tự nhiên.

Đối với các dự án nhà ở cao tầng cao cấp, có sử dụng hệ thống điều hoà trung tâm được đảm bảo quản lý vận hành ổn định, hệ thống kết cấu sàn theo công nghệ tiên tiến, đảm bảo độ cách âm cho phép, đáp ứng yêu cầu an toàn sử dụng, được giải trình rõ ràng và được người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư chấp thuận, thì chiều cao thông thuỷ của các phòng có thể không nhỏ hơn 2,7m.

Bộ Xây dựng xin thông báo để Quý Công ty vận dụng thực hiện cho các phòng ở trong các dự án nhà ở cao tầng cao cấp của Quý Công ty.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, vụ KHCN

BỘ XÂY DỰNG
(đã ký)
Trần Ngọc Chính