BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 425/TCHQ-KTTT
V/v Vướng mắc về trị giá

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh An Giang

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1180/HQAG-NV ngày11/12/2008 của Cục Hải quan Tỉnh An Giang về việc vướng mắc về trị giá, Tổngcục Hải quan có ý kiến sau:

1/ Về nội dung tham vấn: thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Quy trìnhkiểm tra xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu banhành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008 của Tổng cục Hải quan.Theo đó, các trường hợp phải tham vấn là các trường hợp quy định tại điểm c khoản5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài Chính vàhồ sơ hàng hoá thuộc luồng vàng và luồng đỏ theo quy định tại điểm b khoản 1mục II Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu.

2/ Đối với hàng hoá nhập khẩu không có hợp đồng mua bán hànghoá, thuộc trường hợp không phải là hàng đơn lẻ có tổng trị giá lô hàng theokhai báo từ 5 triệu trở xuống thì trị giá tính thuế là trị giá khai báo theoquy định tại điểm b khoản 7 mục VIII phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài Chính. Trường hợp trong quá trình kiểm tra nếu phát hiệncó sự lợi dụng quy định này để gian lận trốn thuế thì Cục Hải quan Tỉnh AnGiang cần xử lý kịp thời theo thẩm quyền để ngăn chặn tình trạng trốn thuế vàbáo cáo cụ thể tình hình gian lận về Tổng cục Hải quan để có biện pháp xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tỉnh An Giangbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn