BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4252/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Côngty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương

Trả lời công văn số 464/QLCTĐT-TCKT ngày 09/11/2012của Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương hỏi về việc áp dụng mứclương tối thiểu trong doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

1. Theo quy định tại Bộ luật Lao động và Nghị địnhsố 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì các công ty cổ phầnđược quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương trên cơ sở bảo đảm các nguyêntắc do Chính phủ quy định; thỏa thuận và trả lương cho người lao động theo quychế trả lương của công ty, bảo đảm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thôngtư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ởcông ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhânvà các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

2. Đối với Công ty cổ phần Quản lý công trình đôthị Hải Dương được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước tiếp tục vận dụng thanglương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương đối với công ty nhà nước ban hành kèmtheo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì áp dụng mứclương tối thiểu chung để tính mức lương trong thang lương, bảng lương làm căncứ đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và đượcquyền trả lương cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Côngty biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh