BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4255/BTC-TCNH
V/v: hướng dẫn xử lý máy trò chơi điện tử có thưởng

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Vinametric (DuxtonHotel Saigon)
(Số 63 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Vinametric tại Công vănngày 21/02/2014 về việc xin ý kiến giải phóng lô hàng máy trò chơi điện tử cóthưởng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Ngày 29/07/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nướcngoài (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013), theo đó tại điểm a, khoản 4Điều 14 Nghị định số 86/2013/NĐ-CP quy định trong trường hợp doanh nghiệp bịthu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thì doanhnghiệp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy máy trò chơi điện tử có thưởng. Dođó, đề nghị Công ty Vinametric căn cứ vào Nghị định số 86/2013/NĐ-CP nêu trênvà các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.

2. Đối với việc tiêu hủy máy, thiết bị của máy trò chơi điệntử có thưởng: quy trình, thủ tục tiêu hủy máy, thiết bị của máy trò chơi điệntử có thưởng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Nghị định số86/2013/NĐ-CP nêu trên và Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 củaBộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày29/07/2014 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành chongười nước ngoài.

3. Đối với việc tái xuất máy, thiết bị của máy trò chơi điệntử có thưởng: quy trình, thủ tục tái xuất máy, thiết bị của máy trò chơi điệntử có thưởng thực hiện theo quy định chung về xuất nhập khẩu hàng hóa tại LuậtThương mại, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản pháp luật có liênquan.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Vinametric biết và thựchiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- UBND TP. HCM;
- Sở TC, Sở VH, TT và DL TP. HCM;
- Cục Thuế, Cục Hải quan TP. HCM;
- Vụ PC;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TCNH. (15b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Thị Thu Hiền